ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์… ธารน้ำแข็ง (ต.ค.62-เม.ย.63) โดยสายการบิน Lucky Air เริ่มต้น 13,888.-

  • เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซีถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีอักษรภาพอันเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
  • เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตน่าซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”
  • เมืองเต๋อซิง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตปกครองตนเองทิเบต ด้านตะวันออกติดกับมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานที่ยาวแคบ และแม่น้ำล่านช่างเจียงที่เชี่ยวกราก ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาที่มีลักษณะพิเศษ ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง และเต็มไปด้วยป่าดงที่หนาทึบ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ อากาศสดชื่น เมืองเต๋อชิงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนที่เสาะแสวงหาธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีหิมะตกเฉลี่ยที่ 56 วัน โดยบางปีที่ตกมาก จะมีหิมะตกมากถึง 101 วัน และบางปีที่หิมะตกในปริมาณมาก จำนวนวันที่มีหิมะทับถมจะมากถึง 84 วันต่อปี ทำให้เต๋อชิงเป็น “เมืองหิมะบนที่ราบสูง” สมดังชื่อถ้าหิมะตกหนักเพียงตกแค่คืนเดียวหิมะก็สามารถปกคลุมสิ่งปลูกสร้างสูงๆต่ำๆในตัวเมือง และพื้นที่แอ่งกระทะระหว่างภูเขา วาดตามองไป จะเห็นเป็นโลกสีเงินขาวโพลนสุดสายตา
  • เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต ที่นี่คือเขตภูเขาหิมาลัยด้านจีน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ชายคาโลก
  • ทุ่งหญ้านาพาไห่ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีฝูงจามรี แพะ และดอกไม้ตามฤดูกาล สัมผัสอากาศที่แสนบริสุทธ์
  • เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

รายละเอียดทั้งหมด MR.TRAVEL Dowlaod หรือโทร.02-062-9295