ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน (พ.ย.65-มี.ค.66) NOK AIR เริ่มต้น 8,999.- BT-MMR15_DD

พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ

Read more

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู 1 วัน (พ.ย.65-มี.ค.66) NOK AIR เริ่มต้น 3,999.- BT-JT14_DD

ทัวร์พม่า 1 วัน เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

Read more

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ 3 วัน 2 คืน (ส.ค.-ต.ค.65) Nok air เริ่มต้น 11,999.- BT-MMR51_DD

เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี

Read more

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4 วัน 3 คืน เลสโก เสน่ห์จันทร์ (พ.ย.-ธ.ค.62) โดยสายการบิน Thai Smile เริ่มต้น 12,999.-

พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059

Read more

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เลสโก ธรรมะสวัสดี (ต.ค.62-ม.ค.63) โดยสายการบิน Myanmar airways เริ่มต้น 9,999.-

นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น

Read more

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน (พ.ย.-ธ.ค.62) โดยสายการบิน Bangkok airways เริ่มต้น 12,900.-

พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059

Read more

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นอินแขวน 3วัน 2คืน (มิ.ย.-ก.ย.62) โดยสายการบิน Lion air เริ่มต้น 9,900.-

MR.MYANMAR-SLBI-76 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ

Read more

ทัวร์พม่า บินเลย ไม่ต้องรอ 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นอินแขวน 3วัน 2คืน (มิ.ย.-ก.ย.62) โดยสายการบิน Air asia เริ่มต้น 10,900.-

MR.MYANMAR-FDBI-75 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ

Read more

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นอินแขวน 3วัน 2คืน (มิ.ย.-ส.ค.62) โดยสายการบิน Nok air เริ่มต้น 11,900.-

MR.MYANMAR-DDBI-74 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ

Read more

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินหรูอยู่ 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินแขวน 3วัน 2คืน (มิ.ย.-ก.ย.62) โดยสายการบิน Bangkok airways เริ่มต้น 11,900.-

MR.MYANMAR-PGBI-73 สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ

Read more

ทัวร์พม่า Glory Myanmar ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พักหรู 5 ดาว 2วัน 1คืน (เม.ย.-พ.ค.62) โดยสายการบิน Thai air asia เริ่มต้น 7,999.-

MR.MYANMAR-FDZG-70 ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย8รูปได้นำมาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ชม

Read more